BLEND TEKSTIL ITH. IHR. TIC. LTD. ŞTI.

KISISEL VERILERIN ISLENMESI HUSUSUNDA AYDINLATMA METNI


Blend Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) olarak ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilin de vakıf olduğumuz kişisel verilerinizin; tarafımıza bildirilen şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebileceğini yani bu kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılması, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılması gibi işlemlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) öngördüğü şekillerde yapılabileceğini bildiririz.


Bu kapsamda aşağıdaki bilgilendirmeyi dikkatinize sunarız.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın birtakım kişisel verileriniz Şirketimiz nezdinde sizinle akdedilen ve/veya akdedilmesi planlanan hizmet sözleşmesi veya iş sözleşmesi veya sair sözleşmeler kapsamında gerekli işlerin yürütülmesi, sizinle iletişime geçilmesi dahil birtakım amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verilerinizin toplanması çalışanlarımız olarak sizlerle sözleşmelerin kurulması ve ifası için zorunlu olduğundan tarafımızca; iş görüşmeleri, müşteri görüşmeleri, tedarikçi görüşmeleri ve bu görüşmeler esnasında doldurulan formlar, web siteleri, eğitimler dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fiziksel veya elektronik ortamda ve sözlü veya yazılı olarak edinilmektedir.


Özellikle İşveren olarak sorumluluğumuz bulunması nedeni ile kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketimizin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyor ve bu verileri işliyoruz. Söz konusu verilen 4857 sayılı İş Kanunun 75. maddesi ile Şirketimize yüklenen “İşçi Özlük Dosyası Tutma Zorunluluğu” kapsamında özlük dosyalarınızda muhafaza edilmek ve gerektiğinde Kanun’un öngördüğü şartlarda 3. Kişilere aktarılmak amacı ile işlenmektedir.


Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemlerimiz aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla topluyoruz.


Şirketin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyerine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.


Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle işyeri hekimimiz le iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.


Hukuki yükümlülüklerimizi yerine amacı ile sizin adınıza Şirketimize resmi şekilde gönderilen tüm dokümanları, tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI


Kişisel verileriniz, işlenme amaçları doğrultusunda birtakım üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılabilecektir. Bu kapsamda; kimlik bilgileriniz; maaş ödemelerinizin yapılması amacı ile banka ile, şirketimize sunmuş olduğunuz sağlık raporları, ücret kesintisi yapılmaması amacı ile SGK ile, kimlik bilgileriniz; özlük dosyalarınız kapsamındaki bilgiler ihtiyacın hasıl olması halinde Şirketimizin muhtelif departmanları arasında paylaşılmaktadır.


Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişiler hakkında detaylı bilgiyi Şirketimiz yetkilisine ulaşarak temin edebilirsiniz.


KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun m. 11 uyarınca Şirket’imize başvurarak,


a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz.


TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ


İLETİŞİM BİLGİLERİ


Blend Tekstil İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

İletişim linki : https://www.blendtextile.com/en/contact-us/

Adres : Blend Tekstil Genel Müdürlük

Zafer Mh. Tonguçbaba Cd. No 96 Esenyurt, Istanbul

E-posta : info@blendtextile.com

Kep : blend@hs02.kep.tr

Başvurunuzu dilerseniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak yapabilirsiniz.


Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup 30 gün içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

K.V.K.K. POLİTİKASI